Gegevensbescherming

Privacybeleid volgens art. 13 DSGVO

 1. algemeen
  Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Gegevens worden door ons “verwerkt” in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder in overeenstemming met de Europese verordening inzake gegevensbescherming (hierna: DSGVO) alsmede de landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming.
  “persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  “Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
  Hierna informeren wij u over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze aanbiedingen en diensten, alsmede over de bijbehorende rechtsgrondslag van de afzonderlijke verwerkingen. Bovendien zullen wij u in het kader van onze verklaring inzake gegevensbescherming uitleggen op welke rechten u met betrekking tot de gegevensverwerking aanspraak kunt maken.
 2. de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie
  Als aanbieder van onze internetdiensten zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

Awaris GmbH
Genter Straße 8
D-50672 Keulen
Telefoon +49 (0)221 98655248
Fax +49 (0)221 98655248-9
E-mail: info.nl@awaris.com

 1. verwerking van uw gegevens
  Het type, de omvang en de doeleinden van de verwerking van uw gegevens verschillen naargelang u alleen onze website bezoekt, gebruik maakt van de door ons aangeboden diensten en/of voordelen, ons een aanvraag stuurt via ons contactformulier of een sollicitatie of onze nieuwsbrief bestelt:

a) Het bezoeken van onze internetpagina’s (serverlogbestanden)
Wanneer u onze website bezoekt, slaat de server gegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, die met name door uw internetbrowser automatisch aan de server worden doorgegeven:

• Bezochte website
• Tijd op het moment van toegang
• Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
• Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
• Gebruikte browser
• Gebruikt besturingssysteem
• Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.
Deze gegevens worden verwerkt om het gebruik van de door u bezochte internetpagina’s mogelijk te maken, voor statistische doeleinden, om onze internetdiensten te verbeteren en om beveiliging te bieden tegen onwettige cyberaanvallen en om rechtsvorderingen uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen. Uw IP-adres wordt slechts zo lang opgeslagen als nodig is om ons te verdedigen tegen mogelijke cyberaanvallen en om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging.

De bovengenoemde gegevens worden afzonderlijk verwerkt van alle persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het bezoeken van onze website en/of het gebruik van een dienst en worden in geen geval gecombineerd.

Deze hierboven beschreven gegevensverwerking heeft haar rechtsgrondslag in artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR voor de uitvoering van noodzakelijke precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd om u in staat te stellen de door u bezochte internetpagina’s te gebruiken. Voor zover de bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de beveiliging tegen onrechtmatige cyberaanvallen, of om rechtsvorderingen uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen, gebeurt dit op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking ligt in de evaluatie van de gegevens om ons internetaanbod te verbeteren, om zo nodig rechtsvorderingen uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen en om onze systemen te beschermen tegen onrechtmatige cyberaanvallen.

b) Verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de door ons aangeboden diensten en/of voordelen
Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van de door ons op onze website aangeboden diensten, is het noodzakelijk dat u ons nadere persoonsgegevens verstrekt. Wij zullen u op uw verzoek de voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijke gegevens verstrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR om een contract met u uit te voeren of om noodzakelijke precontractuele maatregelen uit te voeren die op uw verzoek plaatsvinden. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is dus bijvoorbeeld het verwerken van aanvragen of het verlenen van de gevraagde dienst. Zonder de verstrekking van de persoonsgegevens kunnen wij uw aanvraag niet verwerken en/of het contract met u sluiten en de aangeboden diensten niet leveren.

Bovendien verwerken wij uw gegevens met het oog op het uitoefenen, doen gelden of verdedigen van eventuele rechtsvorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en, indien nodig, om rechtshandhavingsinstanties in staat te stellen misbruik van onze diensten te vervolgen. De bovenstaande gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens op de rechtsgrondslag van Art. 6(1)(f) DSGVO is het kunnen uitoefenen, doen gelden of verdedigen van juridische claims die voortvloeien uit de contractuele relatie en, indien nodig, de rechtshandhavingsinstanties in staat te stellen te vervolgen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplichten. De rechtsgrondslag voor het nakomen van onze wettelijke bewaarplichten is genormeerd in artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de uitvoering van het contract of bij de uitvoering van noodzakelijke precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd en die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd. Dit kunnen technische dienstverleners zijn of dienstverleners die ons ondersteunen bij de verzending of betalingsverwerking of boekhouding, of andere medewerkers die tot geheimhouding verplicht zijn.

Wij behouden ons ook het recht voor om externe inhoud van derden (bijv. YouTube-video’s, externe kaartdiensten, externe afbeeldingen, enz. Indien wij hulpmiddelen van derden gebruiken, zullen wij u onder punt 15 van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over het gebruik, de werkwijze, de rechtsgrondslag en verdere details van de desbetreffende hulpmiddelen.

Uw persoonsgegevens worden anders alleen aan andere derden verstrekt als wij daartoe wettelijk verplicht zijn op basis van artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO en, indien van toepassing, aan advocaten en belastingadviseurs op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij de bekendmaking van uw gegevens aan belastingadviseurs en advocaten is het nakomen van onze fiscale verplichtingen of het uitoefenen, doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bovendien geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

c) Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming of wettelijke toestemming.

Deze hierboven beschreven gegevensverwerking heeft haar rechtsgrondslag in artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO voor de uitvoering van noodzakelijke precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd.

d) Nieuwsbrief
Hieronder informeren wij u over het bestel- en verzendproces van onze nieuwsbrief en het opzeggen van de nieuwsbrief en de respectievelijke procedures voor gegevensverwerking:

aa) Het bestellen en versturen van onze nieuwsbrief
Als u onze nieuwsbrief tijdens de registratie of later via uw klantenaccount bestelt, sturen wij u regelmatig de gewenste nieuwsbrief of informeren wij u over wijzigingen van de nieuwsbriefdienst totdat u zich afmeldt.

Bij het aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief worden ook het IP-adres van de abonnee en de datum en het tijdstip van aanmelding opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens om uw aan- en afmelding te kunnen bewijzen, indien van toepassing, en om juridische claims te kunnen uitoefenen, doen gelden of verdedigen, indien nodig, en om rechtshandhavingsinstanties in staat te stellen vervolging in te stellen in geval van misbruik van onze nieuwsbriefdienst of een cyberaanval.

Uw persoonsgegevens worden overigens alleen aan andere derden verstrekt indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan autoriteiten om cyberaanvallen en eventueel gepleegde strafbare feiten te onderzoeken), aan rechtbanken en advocaten om rechtsvorderingen uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen of indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verstrekking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden vanaf 25.05.2018 op basis van uw toestemming op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO.

bb) Annulering van de nieuwsbrief
U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door ons een bericht in die zin te sturen of door gebruik te maken van de afmeldfunctie, waarover wij u in elke nieuwsbrief informeren. Door het opzeggen van de nieuwsbriefdienst wordt de aan ons verleende toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief met ingang van heden ingetrokken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd, wordt door de herroeping niet aangetast.
Na opzegging van de nieuwsbriefdienst en intrekking van de toestemming worden uw gegevens op een uitschrijflijst geplaatst en ontvangt u in de toekomst de aan uw e-mailadres gekoppelde nieuwsbrief niet meer.

e) Online solliciteren
Van tijd tot tijd bieden wij u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren.
Wij gebruiken uw sollicitatiegegevens uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking vloeit voort uit art. 88 DSGVO in combinatie met. § 26 BDSG (nieuw).

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u afzonderlijk toestemming geeft voor het doorgeven van uw gegevens.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht ons uw sollicitatiegegevens te sturen. Wij hebben uw sollicitatiegegevens echter nodig voor het eventueel sluiten van een overeenkomst. Als u ons geen sollicitatiegegevens stuurt, betekent dit dat wij u niet in aanmerking kunnen nemen in de sollicitatieprocedure.

Als het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer van toepassing is, worden uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwijderd overeenkomstig punt 5 van dit privacybeleid. Het doel van de verwerking vervalt op verschillende momenten, afhankelijk van de vraag of wij uw aanvraag accepteren of afwijzen.

 1. gebruik van cookies
  Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar uw browser worden gestuurd wanneer u onze website bezoekt en die door de browser op uw apparaat (bijv. pc, smartphone, tablet) voor een beperkte periode worden opgeslagen voor verschillende doeleinden. Hieronder informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website:

a) Sessiecookies
Wij gebruiken op onze site alleen sessiecookies die worden ingesteld wanneer u naar de homepage gaat en die alleen geldig zijn totdat uw browser weer wordt afgesloten. Het doel van de door onze website gebruikte sessiecookies is om u in staat te stellen onze website op een gebruiksvriendelijkere en effectievere manier te gebruiken.
Het hierboven beschreven gebruik van cookies is gebaseerd op onze legitieme belangen en dus op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Onze legitieme belangen zijn om u een gebruiksvriendelijke en moderne website te bieden die zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

b) Cookies van derden
Cookies worden op onze website alleen gebruikt door derde aanbieders van tools (programma’s) die wij op onze website gebruiken. Wij informeren u over het gebruik, de werkwijze en verdere details van de betreffende tools onder punt 15 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

c) Het gebruik van cookies voorkomen via de browserinstellingen
Via de instellingen van uw browser kunt u zelf bepalen of cookies kunnen worden geplaatst en opgehaald. U kunt bijvoorbeeld het opslaan van cookies in uw browser volledig uitschakelen, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u automatisch waarschuwt zodra een cookie wordt geplaatst en om uw toestemming vraagt. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u de browser afsluit. Ten slotte kunt u in uw browser een Do-Not-Track (“DNT”) functie activeren, zodat u automatisch niet wordt verzameld door een eventueel gebruikt webanalyse-instrument. Informatie over de configuratie van uw browserinstellingen vindt u in de helpfunctie van uw respectieve internetbrowser.

 1. bewaartermijnen en termijnen voor het wissen van persoonsgegevens
  Indien het in elk geval vereiste verwerkingsdoel voor uw persoonsgegevens ophoudt te bestaan, worden uw door ons verwerkte persoonsgegevens routinematig gewist of afgeschermd, tenzij u hebt ingestemd met een permanente opslag van uw persoonsgegevens.

Indien individuele gegevens moeten worden bewaard nadat de verwerkingsdoeleinden niet meer van toepassing zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen (bijv. bewaarplichten op grond van het belasting- en handelsrecht), wordt de verwijdering vervangen door afscherming van de gegevens. De te bewaren gegevens mogen dan uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden verwerkt op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO.

 1. uw rechten als betrokkene van de gegevensverwerking
  U heeft te allen tijde de hieronder beschreven rechten:
  Recht op bevestiging van en toegang tot de door ons verwerkte persoonsgegevens overeenkomstig artikel 15 GDPR

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 16 GDPR Recht op
wissen van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”) overeenkomstig artikel 17 GDPR Recht op
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 18 GDPR
Recht op gegevensportabiliteit van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR
U heeft het recht overeenkomstig artikel 22 GDPR,
Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.
Stuur ons uw verzoek naar de contactgegevens vermeld in punt 2 van dit privacybeleid.

 1. recht van bezwaar
  U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt ook het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 1. recht van herroeping voor toestemmingen
  U kunt een uitdrukkelijk aan ons verleende toestemming op grond van het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de toestemming plaatsvindt, wordt door de herroeping niet aangetast.
 2. klagen over inbreuken op de gegevensbescherming bij de toezichthoudende autoriteiten
  Indien u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming worden geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw deelstaat of de deelstaat van onze maatschappelijke zetel. Indien een klacht betrekking heeft op een onderneming met zetel in een andere deelstaat, zal de toezichthoudende autoriteit de klacht doorsturen naar de daar bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 3. verplichting tot kennisgeving in verband met rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking
  Wij stellen alle ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de GDPR, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Wij zullen u ook over deze ontvangers informeren als u daarom vraagt.
 4. wettelijke of contractuele vereisten om uw persoonsgegevens te verstrekken, alsmede informatie over de noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst en over uw verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken daarvan
  Zoals hierboven beschreven, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens met name voor de uitvoering van een contract met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden. In sommige gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens voor het sluiten van contracten (bijv. voor facturen) wettelijk verplicht vanwege fiscale en/of commerciële voorschriften, anders is het een contractuele of precontractuele verplichting. Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt, betekent dit dat wij geen contract met u kunnen sluiten en/of uw vragen niet kunnen beantwoorden.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), van de GDPR, is de verstrekking van uw gegevens voor deze doeleinden noch contractueel noch wettelijk verplicht. De details van gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang vindt u in de bovenstaande informatie op de respectievelijke plaatsen. Als u ons geen persoonsgegevens voor deze doeleinden verstrekt, kan dit ertoe leiden dat u onze website en diensten niet of niet volledig kunt gebruiken.

 1. geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering
  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming – met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR.
 2. gegevensbeveiliging
  Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen aanvallen door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
 3. vragen / opmerkingen
  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in punt 2 van deze privacyverklaring.
 4. Gebruik van instrumenten en inhoud van derden
  Wij gebruiken momenteel de volgende tools van derden op onze website:

Opmerkingen over Google Analytics
Het is voor ons belangrijk om onze internetpagina’s zo optimaal mogelijk te ontwerpen en dus aantrekkelijk te maken voor onze bezoekers. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij weten welke onderdelen van onze website goed worden ontvangen door onze bezoekers.

Hiervoor gebruiken wij op onze website de webanalysedienst Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics op deze website met geactiveerde IP-anonimisering, d.w.z. uw IP-adres wordt vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Informatie over de configuratie van uw browserinstellingen vindt u in de helpfunctie van uw desbetreffende internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens voorkomen door een browserplugin te gebruiken. Deze plugin stelt een opt-out-cookie in en voorkomt zo dat uw gegevens in de toekomst door Google Analytics worden verzameld en verwerkt. U kunt een browserplugin downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html.

Het hierboven beschreven gebruik van Google Analytics dient voor de analyse en verbetering van onze aanwezigheid op internet. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Opmerkingen over Google Ads met conversietracering
Wij gebruiken de tool Google Ads with Conversion Tracking van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, om het succes van onze reclamemaatregelen te meten. Na bepaalde doelrealisaties op onze website (“conversies”) – zoals het verzenden van een aanvraag via ons contactformulier of het registreren voor onze nieuwsbrief – wordt deze doelrealisatie door Google geregistreerd. Bovendien gebruikt Google eerder ingestelde cookies om te bepalen op welke advertenties vooraf is geklikt en die dus bepalend waren voor het bereiken van het doel. Google kan zo het aantal doelrealisaties meten en ons overeenkomstige statistieken over het succes van onze reclamemaatregelen verstrekken.

Google verwerkt deze gegevens op servers in de VS. Door certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-VS-privacyschild”)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS worden nageleefd. De zogenaamde conversiecookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, maar zijn volgens de informatie van Google zelf niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van uw Google-account en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Voor meer informatie over Google Ads en Conversion Tracking en hoe u het plaatsen van cookies kunt voorkomen, zie ook de uitleg over Google Ads Conversion Tracking en het privacybeleid van Google op de volgende links

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://services.google.com/sitestats/de.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Het hierboven beschreven gebruik van Google Ads met conversietracking is voor reclamedoeleinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Opmerkingen over Google Maps
Wij gebruiken het kaartmateriaal van Google op onze website via de zogenaamde “Google Maps API” van Google Inc, USA. Wij gebruiken de interactieve kaarten van Google omdat wij van mening zijn dat deze nuttig zijn voor onze bezoekers om de best mogelijke weg naar ons te vinden. Bij het gebruik van Google Maps maakt Google gebruik van cookies en worden bovendien uw IP-adres en andere gegevens over het gebruik van de Google Maps-functies door bezoekers van onze websites door Google verwerkt. Google Maps maakt gebruik van Java Script code, dus u kunt voorkomen dat het helemaal draait door Java Script uit te schakelen in uw browserinstellingen of een Java Script blocker te installeren. Houd er rekening mee dat de kaartendienst van onze website dan mogelijk niet correct wordt weergegeven.

Aanvullende informatie en de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op de volgende link:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/

U vindt het privacybeleid van Google onder de volgende link:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Het bovengenoemde gebruik van Google Maps gebeurt om u in staat te stellen de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Opmerkingen over Google Fonts
Wij integreren lettertypen op onze website via de dienst “Google Fonts” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken “Google Fonts” uitsluitend voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Google Fonts worden niet op onze eigen server opgeslagen, maar vanuit de cloud van de Google-servers. Als u een van onze websites oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daarbij worden het niet afgekorte IP-adres en de persoonlijke browsergeschiedenis aan de servers van Google doorgegeven.

Als uw browser geen Google Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op
https://developers.google.com/fonts/faq
en in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Het hierboven beschreven gebruik van Google Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Opmerkingen over YouTube-video’s
Wij integreren video’s van de dienst “YouTube”, een dienst van het bedrijf YouTube LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op onze website.
YouTube-video’s worden niet op onze eigen server opgeslagen, maar op de servers van YouTube. Volgens de eigen informatie van YouTube wordt door YouTube geen informatie opgeslagen over bezoekers van een website wanneer een YouTube-video is ingesloten, tenzij een bezoeker de ingesloten video bekijkt. In dat geval plaatst YouTube cookies om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruikerservaring te verbeteren, en slaat het uw IP-adres op. Ook wordt, wanneer een video wordt bekeken, contact gelegd met het advertentienetwerk “DoubleClick” van Google. Zodra een ingesloten YouTube-video wordt gestart, hebben wij dus geen invloed meer op deze gegevensverwerking door YouTube. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op:

https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Het hierboven beschreven gebruik van YouTube vindt plaats om u video’s over onze producten en/of diensten te presenteren en u een moderne gebruikerservaring van onze website te bieden, alsmede voor reclamedoeleinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Opmerkingen over LinkedIn Insight Tag
Wij gebruiken de conversietool LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Door het gebruik ervan wordt een cookie aangemaakt in uw browser, waarmee onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en pagina-events (bijv. paginaweergaves). De gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar biedt geanonimiseerde rapporten over websitepubliek en advertentieprestaties. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om gerichte reclame buiten onze website te tonen zonder u als websitebezoeker te identificeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn. Als gebruiker van deze site kunt u bezwaar maken tegen het plaatsen van de cookie. Daarnaast kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen.